Snöröjning och halkbekämpning

Vi arbetar med vinterväghållning på uppdrag av Gävle kommun. Det är ett omfattande arbete med många vägar, gång- och cykelbanor som ska snöröjas, sandas och saltas. Tillsammans med våra entreprenörer arbetar vi för en framkomlig vinterstad.

 

Vinterloggen

2021-01-20 klockan 17.20

 

Onsdag kväll och natten mot torsdag kommer vi ploga på alla gång- och cykelvägar, då det framförallt är en hel del snömodd även här. Samt kommer vi fortsätta arbetet med att snöröja på gator med datumparkering, där vi inte kunnat plogat under föregående natt.

I vinterloggen lägger vi ut information om vårt arbete med snöröjning och halkbekämpning. Vi arbetar alltid för att skapa en trygg och framkomlig vinterstad, oavsett väder. Genom att följa vårt arbete i vinterloggen kan du hålla dig uppdaterad om vilka åtgärder vi gör, så att du sedan kan transportera dig runt i vår kommun på ett tryggt och säkert sätt.


Innehåll på sidan

Vårt uppdrag

Så fungerar snöröjningen

Plogning

Halkbekämpning

Bortforsling av snö

Isrivning

Fastighetsägarens ansvar

Hämta gratis sand

Rapportera faror


Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att snöröja och halkbekämpa Gävle kommuns gator, gång- och cykelbanor.

När det snöar gör vi en bedömning utifrån flera kriterier som vi har tagit fram tillsammans med Gävle kommun. Vi kontrollerar till exempel snödjup och vilken typ av snö som faller innan vi beslutar vilken åtgärd som ska genomföras. 

Vi gör alltid en professionell bedömning utifrån rådande väder, flera gånger per dygn. Vid behov åker vi ut för att göra fysiska bedömningar i olika områden men vi tar även hjälp av verktyg för väderprognoser och rådgör med meteorolog.

Vi snöröjer och halkbekämpar med hjälp av flera upphandlade underentreprenörer. Varje höst har vi ett startmöte inför kommande vintersäsong. Därefter har vi löpande dialog med våra chaufförer och informerar om placeringar av snöhögar, snövallar med mera.

Vi försöker ta hänsyn till att inte störa trafiken, men ibland blir det oväntade väderomslag där snöfallet kommer samtidigt som rusningstrafiken. Då är det viktigt att vi tar hänsyn till varandra för att arbetet ska flyta på.

Vi, tillsammans med våra entreprenörer, arbetar alltid för att uppnå fin vinterväghållning och skapa säkra gator, gång- och cykelbanor i Gävle.

Så fungerar snöröjningen

Plogning

Plogning är ett omfattande arbete som tar tid. Vårt mål är att vägarna ska vara snöröjda på morgonen så att du lätt kan ta dig till jobb, skola eller till andra förbindelser. Vi plogar därför främst på natten för att underlätta framkomligheten, både för plogbilarna och för övriga trafikanter. Men när det kommer kraftigare snöfall måste vi arbeta dygnet runt för att hinna med alla vägar, gång- och cykelbanor.

Vi plogar i första hand större trafikleder, bussgator och prioriterade cykelvägar. Gator och vägar snöröjs utifrån en bestämd turordning utifrån snödjup, typ av gata och var trafikmängden är som störst. När det kommer kraftigare snöfall måste vi arbeta dygnet runt för att hinna med alla vägar, gång- och cykelbanor. Du kan lita på att vi kommer att ploga alla vägar, men vi kan inte ta allt samtidigt.

 Vid normalt snöfall beräknas det ta cirka 10 timmar att snöröja alla gator i Gävle, vid större snöfall kan det ta upp till 12 timmar. 

Så här prioriterar Gävle kommun vid snöröjning

Gator och vägar snöröjs utifrån en bestämd turordning utifrån typ av gata och var trafikmängden är störst.

1. Prioriterade cykelvägar
Snöröjningen startar vid cirka 3 cm snödjup och åtgärdstiden är cirka 6-8 timmar.

2. Övriga cykelvägar
Snöröjningen startar vid cirka 5 cm snödjup och åtgärdstiden är cirka 8-10 timmar.

3. Större trafikleder och bussgator
Snöröjningen startar vid cirka 6 cm snödjup och åtgärdstiden är cirka 6-8 timmar.

4. Mindre trafikleder
Snöröjningen startar vid cirka 8 cm snödjup och åtgärdstiden är cirka 6-8 timmar.

5. Bostadsgator och övriga gator och vägar
Snöröjningen startar vid cirka 8 cm snödjup och åtgärdstiden är cirka 8-10 timmar.

Läs mer om snöröjning på Gävle kommuns webbplats.

Halkbekämpning

I första hand sandas eller grusas gång- och cykelvägar och vid busshållplatser, trafikljus, rondeller, backar och kurvor. Bostadsgator sandas eller grusas bara vid extrem halka. 

De vägar som trafikeras av kollektivtrafik saltas. Salt är en effektiv metod för att skapa god trafiksäkerhet men saltets påverkan på miljön gör att vi inte saltar mer än nödvändigt.

Bortforsling av snö

Ibland blir det så stora snöhögar längs gatorna att vi måste minska ner eller ta bort dem helt. Det arbetet utför vi på beställning av Gävle kommun och det görs främst i de centrala delarna av staden eftersom vägrummet är mindre där.

Isrivning

Ibland hinner inte plogbilarna snöröja innan biltrafiken kommer igång. Snön packas då ihop av bilarnas tyngd och bildar en isskorpa som vanlig plogning inte får bort. Gävle kommun beslutar då om vi ska åka ut och isriva. För att inte förstöra asfalten eller eventuella uppstickande brunnslock skrapas inte all is bort, det räcker oftast att skrapa av en del av isskorpan för att den ska luckras upp och smälta.

Fastighetsägares ansvar

Du som fastighetsägare är ansvarig för att hålla trottoarerna utanför din tomt fria från snö. Du får inte lägga snön på kommunens mark.

Läs om fastighetsägarens ansvar på Gävle kommuns webbplats.

Hämta gratis sand

Sand för privat bruk finns att hämta gratis på Näringen i Gävle. Ta med egen hink.

      

Rapportera faror

Om du anser att snöröjning eller halkbekämpningen har brustit på ett sådant sätt att det innebär trafikfara eller fara för person eller egendom kan du rapportera det på Gävle kommuns hemsida. 

Sidan uppdaterades senast 20 januari 2021